Đăng nhập · Tiếng Việt

Thỏa thuận sử dụng

Những quy tắc dưới đây mô tả những việc bạn được phép và không được phép làm với hình ảnh tải về từ vladstudio.com.

Bạn được tự do và khuyến khích (ko cần có tài khoản trả phí):

Bạn có thể dùng các tác phẩm trên website của bạn (blog) nếu trang web đó không phải trang web thương mại hoặc không thuộc một tổ chức nào:

Khi không có sự cho phép bằng văn bản của tôi, bạn không được dùng các tác phẩm tải về từ vladstudio.com để làm những việc sau:

Để có quyền sử dụng cho các trường hợp trên, hãy lien hệ với tôi và giải thích bạn muốn sử dụng tác phẩm của tôi như thế nào.

Bạn không thể:

Bạn có thể sử dụng gói bản quyền đặc biệt đối với một hoặc nhiều bức ảnh, điều này có ghi rõ trong nội dung thỏa thuẩn về điều khoản bản quyền

Khi bạn mua một tài khoản dạng nâng cao tại Vladstudio, bạn sẽ có cơ hội truy cập đến các hình ảnh có chất lượng cao, độc quyền. Tuy nhiên, các nội dung về bản quyền trong thỏa thuận về người dùng đồng thời cũng áp dụng lên các tài khoản nâng cao này.