Prihlásiť sa Slovenčina

The Trees With Labyrinths
Puzzles 

The Trees With Labyrinths

Zahrať sa  so skladačkou: 3x2 4x3 8x5 11x7 16x10

Pozadie
Poslať elektronickú pohľadnicu
Vytvorte si vinylový skin pre Váš mobil.
Použiť ako titulnú fotku na Facebooku
Kúpiť ihneď plagát, podložka pod myš, hrnček
Zakúpiť royalty free licenciu

Share:

← Above The Clouds Out From The Deep →

Komentáre {42}

Luke long ago
Testing crazy icon...

Vlad Gerasimov long ago
DenX - ñïàñèáî! âû áóäåòå ñìåÿòüñÿ, íî íàáðîñêè ÿ äåëàë â Àâèíüîíå, â ïîåçäêå ïî Åâðîïå, è ïîòîì óñïåøíî çàáûë èõ â ìàøèíå! ïðèøëîñü ðèñîâàòü åùå ðàç â ïîåçäå Ìîñêâà-Èðêóòñê :)

ruzica long ago
perfect (L)

taurianaravind@rediffmail.com long ago
Awesome.....(Y)

The Moon! long ago
Indeed, very beautiful!

sol long ago
like it a lot!!!!very nice wall!!!!!;-) :-)

Linda Lika long ago
I love this wallpaper! Sehr, sehr Gut!

Ojas Rawal long ago
this is a great piece of art...the combination of the puzzles with trees is unique! as usual, never before seen...it is very beautiful. The color scheme is also very inspirational! :)

Câline long ago
Another good one Vlad!! Love the concept and the colors. :-)

J long ago
how would i put this background on myspace? anybody know???????? please help.

wyc long ago
@ dengel: I agree with you! ;-)

larry long ago
ooooh fantastic (y)

Saumitra long ago
Soo good!

Elusive long ago
Belissimo, as always!

florine85 long ago
beautiful dreams ;-)

Ариадна 25 február 2008
Великолепно!

jack 11 marec 2008
wonderful! magic...wooooow

::saathiyaana: 14 apríl 2008
its firing desktop..!! just feel china effect..!!

Sylvia 24 september 2008
I wouldn't want this in any color but orange... it just gives me a good feeling; all warm and glowy. Every now and then I put something else on and always go back to my "glowy tree" as I call it :-). Love your other art too though - thank you so much!

Emma 5 júl 2009
Nice colors! :)

Ann 3 január 2010
This is amazing...thanks...greeting from Bulgaria...!!

DenX long ago
Õîòåëîñü áû óâèäåòü áóìàæíûå íàáðîñêè. Çäîðîâî.

monk long ago
awsome... nothing else to add :-)

natasha long ago
one of my recent favourites! :-)

larry long ago
superb, masterful allegory (y)

irena long ago
magnificent!!!

m long ago
çà÷åì òàê êðàñèêî ðèñóåøü? ïîñëå ýòîãî çà ãðàôèêó è áðàòüñÿ íå õî÷åòñÿ - âñåðàâíî íå ïåðåðèñóåøü ýòî ÷óäî. âîò!

m.sadegh long ago
nice job :-)

Paul long ago
You're images are amazing.

Tmano long ago
Good idea, very nice work.....I want to get a carpet like this!!!:-)))

eriol33 long ago
as good as usual. thank you very much. greeting from Indonesia. :)

Bijulal Bhaskar long ago
(Y) Great work

dengel long ago
Super... do we a blue version too :) d.

Vlad Gerasimov long ago
dengel, wyc - I tried blue color and liked it much less. Thanks!

wyc long ago
Thanks Vlad! Will green color be OK? I really love this wallpaper! (L)

Prabhat long ago
This is the most amazing wallpaper I have had from VLAD..Thanks a lot!

ilko long ago
thnx

jade long ago
Yes! I like this idea Vlad. Growth and the puzzling way it accomplished and how we can get lost along our way. I see a human concept at the end of some of the branches. This is very nice the human tie with Nature is what i see. Green or blue would be very good and this color is nice for Fall...growth still continues...thanks Vlad (Y)...jade

Бель 17 august 2008
А вот это мне нравится! Айс...

katrinne 27 september 2008
don t like it :S sorry vlad :(

karleo 16 január 2009
it is amazing..

Jackie Tweed 11 november 2009
Bravo

Show all comments

Pridať komentár

1 2 3 4 5 6