Влез Български

Тапети за десктоп 

Дърветата с Лабиринти

Size: Desktop компютри Мобилни устройства Apple Android 2 монитора 3 монитора

800x6001024x7681152x8641280x9601280x10241400x10501440x9601600x12001920x14401024x600*1280x8001366x768*1440x900*1600x900*1680x1050*1920x1080*1920x1200*2560x1440*2560x1600*2880x1800*
120x160128x97128x128128x160132x176160x128174x136176x176176x192176x208176x220208x144208x208220x176240x160240x240240x260240x300240x320320x200320x240320x480352x416360x480360x640480x272480x320480x360480x640480x800540x960640x360640x480640x960640x1136720x1280768x1280800x480800x600800x960800x1280854x440854x480854x960960x540960x640960x800960x8541024x600*1024x10241080x9601136x6401280x7201280x7681280x8001440x12801920x1200*2048x2048
iPhoneiPhone RetinaiPhone 5iPadiPhone 5 (L)MacBook AiriMac 21"*Cinema 24"*iPad RetinaiMac 27"*Cinema 30"*MacBook Retina*

Note - for most Android phones, you need a wallpaper twice as wide as your screen.

HTC Desire CNexus 7, Galaxy S3Nokia Lumia 920Galaxy S2, Nokia Lumia 820NookGalaxy NoteSony Xperia UKindle Fire*HTC One SNexus 7 (L), Galaxy S3 (L)Nokia Lumia 920 (L)Kindle Fire HD, Asus TransformerGalaxy Nexus, HTC One XKindle Fire HD 8.9"*
2048x768*2304x864*2560x800*2560x960*2560x1024*2560x1280*2732x768*2800x1050*2880x900*2880x960*3200x900*3200x1200*3360x1050*3840x1080*3840x1200*3840x1440*5120x1440*5120x1600*
1024x768x2_1*1152x864x2_1*1280x800x2_1*1280x960x2_1*1280x1024x2_1*1366x854x2_1*1400x1050x2_1*1440x900x2_1*1440x1080x2_1*1600x1000x2_1*1600x1200x2_1*1680x1050x2_1*1920x1080x2_1*1920x1200x2_1*1920x1440x2_1*2560x1440x2_1*2560x1600x2_1*
1024x768x2_2*1152x864x2_2*1280x800x2_2*1280x960x2_2*1280x1024x2_2*1366x854x2_2*1400x1050x2_2*1440x900x2_2*1440x1080x2_2*1600x1000x2_2*1600x1200x2_2*1680x1050x2_2*1920x1080x2_2*1920x1200x2_2*1920x1440x2_2*2560x1440x2_2*2560x1600x2_2*
3072x768*3456x864*3840x800*3840x960*3840x1024*4098x768*4200x1050*4320x900*4320x960*4800x900*4800x1200*5040x1050*5760x1080*5760x1200*5760x1440*7680x1440*7680x1600*
1024x768x3_1*1152x864x3_1*1280x800x3_1*1280x960x3_1*1280x1024x3_1*1366x854x3_1*1400x1050x3_1*1440x900x3_1*1440x1080x3_1*1600x1000x3_1*1600x1200x3_1*1680x1050x3_1*1920x1080x3_1*1920x1200x3_1*1920x1440x3_1*2560x1440x3_1*2560x1600x3_1*
1024x768x3_2*1152x864x3_2*1280x800x3_2*1280x960x3_2*1280x1024x3_2*1366x854x3_2*1400x1050x3_2*1440x900x3_2*1440x1080x3_2*1600x1000x3_2*1600x1200x3_2*1680x1050x3_2*1920x1080x3_2*1920x1200x3_2*1920x1440x3_2*2560x1440x3_2*2560x1600x3_2*
1024x768x3_3*1152x864x3_3*1280x800x3_3*1280x960x3_3*1280x1024x3_3*1366x854x3_3*1400x1050x3_3*1440x900x3_3*1440x1080x3_3*1600x1000x3_3*1600x1200x3_3*1680x1050x3_3*1920x1080x3_3*1920x1200x3_3*1920x1440x3_3*2560x1440x3_3*2560x1600x3_3*

Share:

Как да зададеш това изображение като фон за устройството си:
Windows Mac OS X iPhone iPad Android

Turn on Vladstudio signature

Vlad Gerasimov 10 Септември 2006
Имах малко свободно време по време на пътуването ми във влаковете, за това скицирах този тапет с черна химикалка, после го сканирах и накрая го завърших на Photoshop. Насладете се!

← Над Облаците Вън от Дълбокото →

Коментари {42}

Luke отдавна
Testing crazy icon...

Vlad Gerasimov отдавна
DenX - ñïàñèáî! âû áóäåòå ñìåÿòüñÿ, íî íàáðîñêè ÿ äåëàë â Àâèíüîíå, â ïîåçäêå ïî Åâðîïå, è ïîòîì óñïåøíî çàáûë èõ â ìàøèíå! ïðèøëîñü ðèñîâàòü åùå ðàç â ïîåçäå Ìîñêâà-Èðêóòñê :)

ruzica отдавна
perfect (L)

taurianaravind@rediffmail.com отдавна
Awesome.....(Y)

The Moon! отдавна
Indeed, very beautiful!

sol отдавна
like it a lot!!!!very nice wall!!!!!;-) :-)

Linda Lika отдавна
I love this wallpaper! Sehr, sehr Gut!

Ojas Rawal отдавна
this is a great piece of art...the combination of the puzzles with trees is unique! as usual, never before seen...it is very beautiful. The color scheme is also very inspirational! :)

Câline отдавна
Another good one Vlad!! Love the concept and the colors. :-)

J отдавна
how would i put this background on myspace? anybody know???????? please help.

wyc отдавна
@ dengel: I agree with you! ;-)

larry отдавна
ooooh fantastic (y)

Saumitra отдавна
Soo good!

Elusive отдавна
Belissimo, as always!

florine85 отдавна
beautiful dreams ;-)

Ариадна 25 Февруари 2008
Великолепно!

jack 11 Март 2008
wonderful! magic...wooooow

::saathiyaana: 14 Април 2008
its firing desktop..!! just feel china effect..!!

Sylvia 24 Септември 2008
I wouldn't want this in any color but orange... it just gives me a good feeling; all warm and glowy. Every now and then I put something else on and always go back to my "glowy tree" as I call it :-). Love your other art too though - thank you so much!

Emma 5 Юли 2009
Nice colors! :)

Ann 3 Януари 2010
This is amazing...thanks...greeting from Bulgaria...!!

DenX отдавна
Õîòåëîñü áû óâèäåòü áóìàæíûå íàáðîñêè. Çäîðîâî.

monk отдавна
awsome... nothing else to add :-)

natasha отдавна
one of my recent favourites! :-)

larry отдавна
superb, masterful allegory (y)

irena отдавна
magnificent!!!

m отдавна
çà÷åì òàê êðàñèêî ðèñóåøü? ïîñëå ýòîãî çà ãðàôèêó è áðàòüñÿ íå õî÷åòñÿ - âñåðàâíî íå ïåðåðèñóåøü ýòî ÷óäî. âîò!

m.sadegh отдавна
nice job :-)

Paul отдавна
You're images are amazing.

Tmano отдавна
Good idea, very nice work.....I want to get a carpet like this!!!:-)))

eriol33 отдавна
as good as usual. thank you very much. greeting from Indonesia. :)

Bijulal Bhaskar отдавна
(Y) Great work

dengel отдавна
Super... do we a blue version too :) d.

Vlad Gerasimov отдавна
dengel, wyc - I tried blue color and liked it much less. Thanks!

wyc отдавна
Thanks Vlad! Will green color be OK? I really love this wallpaper! (L)

Prabhat отдавна
This is the most amazing wallpaper I have had from VLAD..Thanks a lot!

ilko отдавна
thnx

jade отдавна
Yes! I like this idea Vlad. Growth and the puzzling way it accomplished and how we can get lost along our way. I see a human concept at the end of some of the branches. This is very nice the human tie with Nature is what i see. Green or blue would be very good and this color is nice for Fall...growth still continues...thanks Vlad (Y)...jade

Бель 17 Август 2008
А вот это мне нравится! Айс...

katrinne 27 Септември 2008
don t like it :S sorry vlad :(

karleo 16 Януари 2009
it is amazing..

Jackie Tweed 11 Ноември 2009
Bravo

Show all comments

Добави коментар

1 2 3 4 5 6